Tüzük

HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEGİ

TÜZÜK

MADDE 1

Kuruluş:

1- Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği

2- Kısa adı. HUBYAR SULTAN DERNEĞİ

3- Merkezi: İstanbul’dadır. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar.

MADDE 2

Derneğin amacı:

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği’nin amacı, Anadolu’nun tarihsel bir değeri ve manevi önderlerinden biri olan Hubyar Sultan’ ın yaşamını, fikirlerini araştırmak, oluşmuş olan Hubyar – Sıraç Kültürünün yaşamasını ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını sağlamak.

MADDE 3

Derneğin yapacağı işler: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda sayılan işleri yapar:

1- Var olan Hubyar kültürü içerisinde yer alan ve çeşitli coğrafyalara dağılmış olan insanlar arasındaki iletişim ve birlikteliği sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

2- Hubyar Sultan düşünce ve kültürünü geniş toplumsal kesimlere ulaştırmak amacı ile kültür merkezleri ve salonlar yapmak veya kiralamak. Konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek. Yarışmalar açmak, araştırma, inceleme faaliyetlerinde bulunmak.

3- Amacına uygun şekilde öğrenim bursları vermek, kreş ve yurt düzeyinde yardımda bulunmak, yardıma muhtaç insanlara yardım yapmak veya bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlemek.

4- Kültürümüzle ilgili kütüphane açmak, kültürel yayınlar satmak.

5- Hubyar Sultan Kültürünü tanıtma amacı ile kitap, takvim, dergi, broşür, kartpostal, CD, kaset ve bunun gibi işitsel ve görsel malzemeler hazırlamak, gerekli hallerde radyo ve televizyon programları yapmak, konserler, şenlikler ve geceler düzenlemek.

6- Hubyar kültürü ve hubyar kültürünün de içinde yer aldığı Alevi Kültürüne hizmet eden eserlerin yayınlanmasını sağlamak, bu amaçlara yönelik çalışmalara maddi ve manevi destek sunmak.

7- Hubyar Sultan nezdinde varolan Hubyar kültürünün tanıtımına ve bu kültürün yaygınlaşmasına maddi manevi katkıda bulunanları ödüllendirmek, onurlandırmak ve bu amaçla törenler düzenlemek.

8- Kamu yararına dernek statüsü çalışmalarında bulunmak.

9- Hubyar Kültürünün simgesi olmuş ve bu inancı ve kültürü benimsemiş insanlar için manevi değeri çok büyük olan mekanların bakımı, onarımı, korunması ve gelecek kuşaklara ulaştırılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

10- Hubyar Sultan’ ın tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeylerde kamu ve özel kurumlar, kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

11- Amacı doğrultusunda kurulmuş bulunan derneklerle federasyon kurmak veya kurulu bulunan federasyonlara üye olmak.

12- Hubyar Sultan bir Alevi İnanç Önderidir, Bu sebeple Alevi inanç ve öğretisinin yaşadığı sorunlar aynı zamanda Hubyar Sultan nezdinde oluşmuş bulunan Hubyar-Sıraç kültürünün de sorunudur. Bu noktadan hareketle Hubyar Sultan Derneği Alevi-Bektaşi kültür, inanç ve öğretisinin sorunlarının demokrasi ve laiklik ilkeleri temelinde çözüleceği gerçeğinden hareketle demokratik ve laik bir Türkiye’nin oluşturulması için kültürel ve bilimsel çalışmalar yürütür. Cem ve Kültür evleri açar, yapar, yaptırır. Açılmasına katkıda bulunur

13- Alevi-Bektaşi kültür, inanç ve öğretisine yönelik karalamacı, yok saymacı davranış ve tutumlara karşı kamuoyu oluşturur.

14- Bilim, sanata ve kültüre sahip çıkarak doğayı ve çevreyi koruma konusunda titiz çalışmalar yürütür, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar, Alevi-Bektaşi Bilim ve Sanat Enstitüsü ve Araştırma Merkezleri kurar.

15- Alevi kültür, inanç ve öğretisinin araştırılması, bilimsel olarak anlatılması ve yapılan çalışmaların kamuoyunda tanıtılması ve açıklanması için ulusal uluslar arası bilimsel toplantılar düzenler, sonuçlarını açıklar.

16- İnsan emeğinin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle; insanın insanı sömürmediği, baskı ve zulmün ortadan kalktığı, insanca ve yaşanılır bir Türkiye ve dünya için kültürel çalışmalar yürütür.

17- amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu malların üzerinde her türlü hakları koydurup, işletebilir ve inşaat yaptırır.

18- Amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletme ve vakıf kurar, kurulmuş olanlarla ortak olur. Ancak hasıl olan kâr payından üyelerine pay dağıtmaz, elde edilen kâr tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılır.

MADDE 4 :

Üyelik:

a) Üye Olma : Derneğin amacını benimseyen ve dernekler yasasının aradığı koşulları taşıyan kişiler yazılı başvuruları üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile derneğe üye olabilirler.

b) Üyelikten Çıkarma: Dernek faaliyetine aykırı faaliyette bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilirler. Disiplin kurulu gerekli incelemeyi ve soruşturmayı yaptıktan sonra kararını Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu bu kararı üyeye tebliğ eder ve verilen karar kesinleşmiş olur. Disiplin kurulu üyeye kesin ihraç,geçici ihraç, kınama, ihtar cezalarından herhangi birisini verebilir. Dernek üyesi koşullarını kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkartılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel Kurulun vereceği karar geçerlidir.

c) Üyelik Aidatı: Üyelik girişinde bir defaya mahsus alınacak 10.00-TL (On ) haricinde, Aylık aidatlar 1.00.-(Bir) Tl, Yıllık aidat 12.00.-TL dir.

d) Onursal üyelik: Derneğin amacının gerçekleştirilmesine maddi ve manevi olarak büyük ölçüde katkıda bulunan kişiler yönetim Kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilirler. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 5 :

Derneğin Organları:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e)Onursal Üyeler Kurulu

f) Çalışma Birimleri

MADDE 6 :

Genel Kurul :

Kuruluş Şekli : Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır.Genel kurul, genel merkez üyelerinin tümünden ve şubeler genel kurullarınca seçilen delegelerden oluşur. İki yılda bir Ocak ayında toplanır. Tüzükte belirtilen zamanda olağan olarak dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğiyle ve yönetim kurulunun kararıyla olağan olarak toplanır.

Çağrı Yöntemi : Genel kurul çağrısı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.Mahalli bir gazetede genel kurul zamanından en az 15 gün önce ilan edilerek toplantıya çağrılır.Bu ilanda genel kurulun yeri,tarihi,saati,gündemi üyelere bildirilir.İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının günü,yeri,saati ve gündemi de belirtilerek ilan edilir.Belirtilen ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

Görev ve Yetkileri :

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. a) Dernek organlarını seçmek, Dernek tüzüğünü değiştirmek. b) Merkez ve Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetim Kurulları’nı aklamak. c) Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek. d) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek. e) Yıllık aidat miktarını tespit etmek, derneğin fes edilmesine karar vermek, dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.

f) Şube açılmasına karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu Yetkilendirmek.

MADDE 7:

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu Derneğin yürütme organıdır.Dernek genel Kurulu tarafından üyeler arasından 7 asil,7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan,bir başkan yardımcısı,bir genel sekreter,bir de muhasip seçer.

Yönetim Kurulu her ayın ilk haftasında dernek başkanının başkanlığında olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplanabilir.Gündemin maddeleri görüşülerek karara bağlanır.

Toplantı yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır.Kararlar toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.

Yönetim kurulu görevinden ayrılan üyenin yerine,yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre asil üyeliğe gelir.

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Görev ve Yetkileri :

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:

Tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarını uygulamak,Yasa ile verilen diğer görevleri yapmak.

Derneği temsil etmek,bu konuda kendi üyeleri arasında bir ya da bir kaçına yetki vermek.

Her türlü satın alma,satma ve masraf işlerini yapmak,taşınır ve taşınmaz mal edinmek,

Bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlamak

Gerekli defterleri tutmak

Dernek adına dava açmaya karar vermek,

Dernek amacına aykırı faaliyette bulunan üyelerin üyeliğine son vermek.

MADDE 8:

Denetim kurulu :

Genel kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.Kurul kendi aralarında bir üyeyi başkan seçer.Denetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Denetim yılda ikiden az olamaz.

Görev ve Yetkileri :Derneğin bütün çalışmalarını yasa,tüzük,genel kurul kararlarına uygun olup olmadıklarını inceler.Denetlet ve gerekli uyarılarda bulunur.Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetleme kurulu yaptığı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesini yönetim kuruluna bildirir.

Denetleme Kurulu hazırladığı Genel Denetim raporunu dernek genel kuruluna sunar. Denetleme kurulu bütün defter kayıtlarını dilediği zaman inceleyebilir.

MADDE 9:

Disiplin Kurulu:

Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi aralarında bir başkan bir raportör bir üye seçer. Disiplin Kurulu gerekli hallerde toplanır.

Görev ve yetkileri: Yönetim Kurulunun cezalandırılması istemi ile sevk ettiği üyelerin durumlarını inceler, soruşturur tarafları dinler ve kanaatini karar defterine yazar, Yönetim Kuruluna iletir.

Üyelere gerekli inceleme ve soruşturma neticesinde şu cezaları verebilir; kesin ihraç, geçici ihraç, kınama, ihtar.

MADDE 10

Onur Üyeleri Kurulu:

Yönetim kurulunca onur üyesi olarak kaydedilen üyelerden oluşur, danışma organıdır. Yönetim kurulu gerektiğinde bu kurulun görüşlerine başvurur, önerilerini dinler.

MADDE 11 :

Çalışma Birimleri: Yönetim Kurulunca oluşturulacak birimlerden oluşur. Derneğin daha aktif çalışması için dernek üyeleri arasından veya dışardan kurulacak birimlerdir.

MADDE 12 :

Mali hükümler:

1-Derneğin gelirleri şunlardır.

Üye aidatları

Dernekçe düzenlenen konser, panel, festival, yayın ve buna benzer etkinlik ve faaliyetlerden elde edilen gelirler.

Bağış ve yardımlar.

2-Dernek Parası: Ulusal bankalardan birinde açtırılan hesaba yatırılır.

MADDE 13:

Oylama ve Seçim Yönetimi:

Tüzükte aksine bir düzenleme olmadıkça tüm oylamalar gizli oy açık sayım ilkesi uyarınca yapılır. Oylamalarda tüm kararlar salt çoğunluğun oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış olduğu kabul edilir.

MADDE 14 :

Tüzüğün Değiştirilmesi:

Dernek tüzüğü ancak genel kurul veya genel kurula katılan üyelerin beşte birinin yazılı önerisi ve genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile değiştirilir.

MADDE 15:

Derneğin Feshi Ve malların tasfiyesi:

Derneğin feshine ancak genel kurul karar verir. Fesih kararı için genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyu zorunludur. Derneğin feshine karar verildiği takdirde genel kurul dernek mal varlığının aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren hangi kuruluşa devredileceğine, devir ve tasfiye işlerini kimlerin yapacağına da karar verir.

MADDE 16:

Şubelerin Kuruluşu:

Genel Kurul gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Bu kurulca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amire yazı ile başvurur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, işi, ikametgahları ve uyruğu ile şube merkezi adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

MADDE 17:

Şube organları :

Genel kurul,

Yönetim Kurulu

Denetim kurulu

Disiplin Kurulu

MADDE 18 :

Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri

Şube genel kurulu şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube genel kurulları olağan toplantısını iki yılda bir son üç ay içerisinde ve merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.

Yeni kurulan şube en geç altı ay içerinde genel kurulu yapar.

Şube yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu,Disiplin kurulunu,genel merkez genel kurul delegelerini şube genel kurulu seçer.

Genel Merkez delegeleri şube üye sayısının yirmide birini geçemez.

Genel kurulca seçilen organların raporlarını incelemek bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya karar vermek, yeni dönemin çalışma programlarını hazırlamak .

Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp değiştirerek kabul etmek.

Derneğe taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında şube yönetim kuruluna yetki vermek.

Şube genel kurulları, merkez genel kurulunun toplantı yöntemiyle çağrılarak toplanır.

MADDE 19:

Şube Yönetim ve Denetim Kurulu :

Şube yönetim kuruluna şube genel kurulu tarafından 7 asil, 7 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu kendi arasından başkan, sekreter ve saymanını seçer. Seçilen bu üç kişi şube yönetim kurulu oluşturur. Genel yönetim kurulu tarafından görevden alma sonucu atanan şube yönetimi en geç 3 ay içinde kendi genel kurulunu toplar. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, genel kurullar, genel yönetim kurulu ve merkez yürütme kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür. Denetleme kurulu her üç ayda bir şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.

MADDE 20 :

Şube Disiplin Kurulu:

Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi aralarında bir başkan bir raportör bir üye seçer. Disiplin Kurulu gerekli hallerde toplanır.

Görev ve yetkileri: Yönetim Kurulunun cezalandırılması istemi ile sevk ettiği üyelerin durumlarını inceler, soruşturur tarafları dinler ve kanaatini karar defterine yazar, Yönetim Kuruluna iletir.

Üyelere gerekli inceleme ve soruşturma neticesinde şu cezaları verebilir; kesin ihraç, geçici ihraç, kınama, ihtar.

İhraç olan üyelerin Genel kurula itiraz hakları vardır.

MADDE 21 :

Derneğin Tutacağı Defterler:

Dernek; üye kayıt defteri, gelen- giden evrak defteri, demirbaş defteri, gelir-gider , bütçe kesin hesap ve bilanço defteri ve genel kurulun öngördüğü diğer defterleri tutar. Tutulan defterler noterce onaylattırılır.

MADDE 22:

Genel Hükümler: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda dernekler yasası ve hukukun